Prywatność / prawa autorskie

Ochrona danych

Ochrona danych to ważna kwestia dla firmy abas Software GmbH oraz jej partnerów. Dlatego dane naszych klientów przetwarzane są wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (np. RODO, BDSG-nowelizacja).

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, jeśli udostępnią nam je Państwo (np. poprzez rejestrację na stronie internetowej, zgłoszenia kontaktowe, ankiety itp.) oraz jeśli mamy upoważnienie do korzystania i przetwarzania tych danych na podstawie Państwa zgody lub na podstawie ustawowego wymogu ich gromadzenia.

Jeśli otrzymamy od Państwa dane osobowe od innych firm, zostaną Państwo jak najszybciej poinformowani, nie później jednak niż w chwili rozpoczęcia przetwarzania Państwa danych. Te dane są również przechowywane i przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

1. Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (hereinafter "data subject"). 

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, numer telefonu, stan cywilny, data urodzenia, płeć, adres e-mail, hasło.

Przetwarzamy powyższe dane osobowe w celach:

 • Komunikacji z Państwem w sprawie produktów, usług i projektów, np. w celu przetwarzania zapytań;
 • Planowania, realizacji i administracji (umownego) stosunku biznesowego między nami a Państwem, np. w celu przetwarzania zamówień na produkty i usługi, pobierania płatności, celów księgowych, fakturowania i windykacji oraz realizacji dostaw, działań konserwacyjnych lub napraw;
 • Tworzenia spersonalizowanych ofert lub kosztorysów;
 • Przeprowadzania badań klientów, kampanii marketingowych, analiz rynku, konkursów, zawodów lub podobnych kampanii i wydarzeń;
 • Dostarczania newslettera i reklam dotyczących nowych produktów;
 • Zapewniania bezpieczeństwa naszych produktów i usług oraz naszych stron internetowych, poprzez zapobieganie i wykrywanie ryzyka bezpieczeństwa, działań oszukańczych lub innych działań przestępczych lub złośliwych;
 • Spełnienia obowiązków prawnych (np. obowiązków dotyczących przechowywania dokumentów podatkowych i handlowych) lub istniejących obowiązków przeprowadzania kontroli zgodności (w celu zapobieżenia przestępczości gospodarczej lub praniu brudnych pieniędzy);
 • Rozpatrywania sporów prawnych, egzekwowania istniejących umów oraz dla ustanawiania, wykonywania i obrony roszczeń prawnych.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu osiągnięcia wyżej wymienionych celów, w tym wdrożenia (umownego) stosunku biznesowego z Państwem. Chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych lub wyraźna zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

Jeśli dane te mają być przetwarzane w celu innym niż początkowy, zostaną Państwo o tym poinformowani przed dalszym przetwarzaniem. Otrzymują Państwo wtedy możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innym celu.

 

Dane biznesowe klientów:

Przetwarzamy następujące dane od naszych partnerów biznesowych:

 • Nazwisko, imię, adres firmy, numer telefonu firmowego, numer telefonu komórkowego firmowego, numer faksu firmowego i adres e-mail firmowy;
 • Informacje płatnicze wymagane do przetwarzania transakcji płatniczych lub zapobiegania oszustwom, w tym informacje o karcie kredytowej i numery weryfikacji karty;
 • Dodatkowe informacje, których przetwarzanie jest konieczne w kontekście projektu lub realizacji stosunku umownego z nami lub które są dobrowolnie udostępniane przez naszych partnerów biznesowych, takie jak złożone zamówienia, zapytania lub szczegóły projektów; Informacje pozyskiwane z publicznie dostępnych źródeł, baz danych informacyjnych lub biur kredytowych;

Udostępnianie i przekazywanie danych

Wszystkie dane, które przekazują nam Państwo, będą traktowane jako poufne. Nie będziemy ani sprzedawać Państwa danych osobowych osobom trzecim, ani w inny sposób je udostępniać.

Zasadniczo Państwa danych nie będą udostępniane osobom trzecim do użytku, chyba że wyrazili Państwo na to zgodę lub mamy do tego podstawę prawną i/lub jesteśmy zobowiązani do udostępnienia tych danych. Jednakże w określonych okolicznościach możemy udostępniać Państwa dane osobowe w obrębie grupy firm, do której należy abas Software GmbH, jeśli jest to konieczne w celu opracowania lub ulepszenia produktów i usług, świadczenia lub oferowania usług lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim w określonych celach lub do wykonania określonego zadania w naszym imieniu. W przypadku udostępniania Państwa danych osobowych osobom trzecim dbamy o to, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych zawarte zostały odpowiednie umowy i że udostępniane są tylko takie dane osobowe, które są niezbędne do użytku lub świadczenia odpowiednich usług przez abas Software GmbH, w zależności od potrzeb, lub z Państwa wyraźną zgodą, jeśli jest to wyraźnie wymagane.

Na tyle, na ile jest to prawidłowe i konieczne do spełnienia obowiązującego prawa lub dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, przekazujemy dane osobowe sądom, organom podatkowym i organom nadzoru. Podjęte są wszelkie środki w celu zapewnienia odpowiednich i właściwych gwarancji ochrony Państwa danych osobowych.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w ramach UE/EOG. Jeżeli dane osobowe zostaną przekazane poza UE/EOG, takie przekazy będą zgodne z obowiązującym prawem o ochronie danych i będą wymagały od odbiorcy, jeśli znajduje się on w kraju poza UE/EOG, zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych i zabezpieczeń.

Okres przechowywania

Jeśli podczas zbierania danych nie określono wyraźnie okresu przechowywania (np. w kontekście oświadczenia o zgłoszeniu), dane osobowe zostaną usunięte, o ile nie są już potrzebne do celów przechowywania, chyba że istnieją obowiązki przechowywania wynikające z przepisów prawa (np. obowiązki przechowywania dokumentów handlowych i podatkowych), które wymagają przechowywania danych.

2. Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych, które przechowujemy i przetwarzamy w naszej firmie, przed manipulacją, utratą poufności, zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.

Środki bezpieczeństwa w naszej firmie są ciągle doskonalone wraz z postępem technologicznym.

3. Prawa osób, których dane dotyczą: Prawo do informacji, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; prawo do wniesienia sprzeciwu; oraz prawo do przenoszenia danych.

Na żądanie, poinformujemy Państwa na piśmie, zgodnie z obowiązującym prawem, czy i jakie dane osobowe przechowujemy w naszej firmie. Jeśli są Państwo zarejestrowani jako użytkownicy, dajemy Państwu możliwość samodzielnego przeglądania swoich danych oraz ich zmiany i usunięcia, jeśli jest to konieczne. Jeśli mimo naszych starań o zapewnienie bezpieczeństwa danych i ich dokładności zostały zapisane nieprawidłowe informacje, skorygujemy je na Państwa życzenie.

Mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę. Ponadto możecie Państwo zażądać otrzymania danych, które dostarczyliście naszej firmie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie i odczytywalnym maszynowo. Możecie także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę.

Posiadacie Państwo także prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie ma sprzecznych ustawowych okresów retencji. Usuwamy dane, jeśli nie są one już nam potrzebne do celów, w jakich zostały zebrane i przetwarzane, lub jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, a nie ma innej podstawy prawnej dla dalszego przetwarzania Państwa danych. Ponadto usuwamy te dane, jeśli przetwarzanie jest nielegalne z przyczyn nam nieznanych, lub jeśli sprzeciwiliście się przetwarzaniu i nie ma istotnych nadrzędnych uzasadnionych interesów przetwarzania. Wasze dane zostaną również usunięte, jeśli mamy obowiązek prawnie do tego. Nasza firma wdrożyła także środki techniczne, aby poinformować wszystkich odbiorców Państwa danych o Waszym żądaniu usunięcia lub poprawienia danych. Dotyczy to tylko przypadku, gdy ujawniliśmy te dane lub ujawniliśmy je publicznie. Wszystkie linki, kopie i replikacje Państwa danych osobowych powinny zostać usunięte.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, macie Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie z mocą na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych w przeszłości.

Przekazywanie danych do naszej firmy jest dobrowolne. Jednak dane te są wymagane do dalszego zawarcia umów lub odpowiedzi na Państwa zapytania. Jeśli nie chcą Państwo ujawnić swoich danych, umowy mogą nie być zawierane, a Państwa zapytania mogą pozostawać bez odpowiedzi. Udostępnienie danych jest niezbędne do zawarcia umów.

Prosimy o kierowanie ogólnych zapytań dotyczących ochrony danych na adres e-mail: [email protected]. Nasz zewnętrzny inspektor ochrony danych (IOD) jest dostępny do zaufanych zapytań pod adresem: [email protected].

Organem ochrony danych odpowiedzialnym za naszą firmę jest: Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Landu Badenia-Wirtembergia 70025 Stuttgart, Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart, Tel .: +49 711 615 5410 E-mail: [email protected]

4. Newsletter; reklamy

Kiedy rejestrują się Państwo, aby otrzymywać newsletter od naszej firmy, dane, które podają Państwo, będą wykorzystywane tylko w tym celu.

Aby dokonać skutecznej rejestracji, wymagane jest podanie Państwa imienia oraz ważnego adresu e-mail. W celu sprawdzenia, czy rejestracja jest faktycznie dokonana przez właściciela adresu e-mail, używamy procedury "double opt-in". W ramach tej procedury rejestrowane są zgłoszenie do newslettera, wysłanie potwierdzenia na adres e-mail oraz otrzymanie żądanej odpowiedzi. Dane te będą wykorzystywane tylko do wysyłania newslettera i nie zostaną przekazane osobom trzecim.

Możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przechowywanie swoich danych i ich wykorzystywanie do wysyłki newslettera. W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Możecie się także wypisać w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej naszej firmy lub zgłosić swoją prośbę, korzystając z dostępnych na końcu tego dokumentu opcji kontaktu. Jeśli nie chcą Państwo już otrzymywać reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań, mogą Państwo w dowolnym momencie i bezpłatnie wnieść sprzeciw z mocą na przyszłość. Wystarczy wysłać e-mail na adres [email protected].

5. Dane logowanie

Kiedy korzystają Państwo ze strony internetowej naszej firmy, Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przesyła następujące dane (dalej zwane "danymi logowania") na serwer internetowy naszej firmy, które nasza firma zapisuje w plikach dziennika:

• Data dostępu, godzina dostępu, adres URL strony internetowej, z której pochodziło przekierowanie, plik dostępny, ilość przesłanych danych, rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny, adres IP, nazwa domeny dostawcy dostępu do internetu.

Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na wyciągnięcie wniosków dotyczących konkretnej osoby. Informacje te są technicznie konieczne do poprawnego wyświetlania treści strony internetowej, którą Państwo żądaliście, i są obowiązkowe przy korzystaniu z oferty internetowej. Dane logowania są oceniane wyłącznie w celach statystycznych, aby zoptymalizować stronę internetową naszej firmy oraz związane z nią technologie, a następnie są usuwane.

Dane logowania są przechowywane oddzielnie od innych danych zbieranych przez naszą firmę w ramach ich wykorzystywania.

6. Linki do innych stron internetowych

Jeśli abas Software GmbH bezpośrednio lub pośrednio odnosi się do zewnętrznych stron internetowych ("linki"), abas Software GmbH ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy ma dokładną wiedzę o treści i gdy technicznie jest możliwe i uzasadnione zapobieganie korzystaniu z treści nielegalnych.

abas Software GmbH wyraźnie oświadcza, że połączone strony nie zawierały treści nielegalnych w chwili ustanawiania linków. abas Software GmbH nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd połączonych stron. abas Software GmbH wyraźnie odcina się od wszelkich zmian treści dokonywanych na połączonych stronach po ustanowieniu linka. Dotyczy to również wpisów osób trzecich w księdze gości, na forach dyskusyjnych i w liście mailingowym utworzonym przez abas Software GmbH.

abas Software GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść, dostępność, poprawność ani dokładność połączonych stron, ich oferty, linków ani reklam. abas Software GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treści nielegalne, niepoprawne ani niekompletne, a zwłaszcza za szkody wynikające z korzystania lub niekorzystania z oferowanych informacji na połączonych stronach.

7. Cookies

Kiedy Państwo odwiedzają tę stronę internetową, używamy również tzw. "ciasteczek" (cookies). Ciasteczka to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci podręcznej Państwa przeglądarki. Na przykład informacje zawarte w ciasteczkach mogą być używane do zapisywania wybranego przez Państwa języka. Ciasteczka pozwalają nam również na analizę Państwa zachowania podczas przeglądania w formie zanonimizowanej, takiej jak data i godzina dostępu, adres URL (strona internetowa), która przeniosła Państwa na naszą stronę, zapisując odwiedzone strony, typ przeglądarki i wersję przeglądarki oraz system operacyjny. Nie jest możliwe przypisanie tych danych do konkretnej osoby. Dane te również nie zawierają informacji umożliwiających wyciągnięcie wniosków o poszczególnych użytkownikach. Państwo mogą także całkowicie wyłączyć używanie ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Jednakże chcielibyśmy zauważyć, że niektóre obszary tej witryny mogą nie działać poprawnie, jeśli Państwo to zrobią.

8. Śledzenie

Google Analytics

 1. Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics dostarczanej przez Google LLC. Google Analytics używa "ciasteczek", czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa komputerze, aby pomagać analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez ciasteczka dotyczące Państwa korzystania z witryny (w tym Państwa adresu IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie używać tych informacji w celu oceny Państwa korzystania z witryny, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Mogą Państwo odmówić użycia ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce; jednakże proszę zwrócić uwagę, że w takim przypadku możliwe jest, że nie będą Państwo mogli pełnić korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych dotyczących Państwa w sposób i w celach określonych powyżej.

W związku z dyskusją na temat użycia narzędzi analitycznych z kompletnymi adresami IP, pragniemy zaznaczyć, że ta strona internetowa używa Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()", co oznacza, że adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, aby wykluczyć bezpośrednie odniesienia do konkretnej osoby. Możecie Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się zbieraniu i wykorzystywaniu informacji przez Google na przyszłość, instalując dodatek dezaktywacyjny dostarczony przez Google (Browser add-on to disable Google Analytics).

Alternatywnie, można zainstalować plik cookie do wyłączenia. Zapobiega to zbieraniu danych przez Google Analytics dla tej przeglądarki, w tym tej strony internetowej, tak długo, jak długo jest zainstalowany. Aby zainstalować plik cookie do wyłączenia, proszę kliknąć na ten link.

Użycie śledzenia konwersji Google Adwords

Korzystamy z programu reklamowego online "Google Ads" i śledzenia konwersji w ramach Google Ads. Śledzenie konwersji Google to usługa analityczna. Gdy klikną Państwo w reklamę obsługiwaną przez Google, na Państwa komputerze umieszczane jest ciasteczko śledzenia konwersji. Te ciasteczka tracą ważność po upływie 30 dni, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są używane do identyfikacji osobistej. Jeśli odwiedzają Państwo określone strony naszej witryny, a ciasteczko nie wygasło, Google i my możemy rozpoznać, że kliknęli Państwo w reklamę i zostali przekierowani na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inne ciasteczko. Oznacza to, że niemożliwe jest śledzenie ciasteczek na stronach internetowych klientów Ads. Informacje zbierane za pomocą ciasteczka śledzenia konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów Ads, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci mogą zobaczyć ogólną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Jednak nie otrzymacie Państwo żadnych informacji, które identyfikują osoby..

Jeśli chcą Państwo dezaktywować pliki cookie do śledzenia konwersji, mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z następującej domeny: "googleadservices.com". Dodatkowe informacje na temat "prywatności" w kontekście Google Ads można znaleźć pod tym linkiem: safety.google/intl/en/privacy/ads-and-data/

Czcionki internetowe Google

Nasza witryna używa tzw. "czcionek internetowych" do wyświetlania czcionki. Dostarczane są one przez firmę Google LLC (https://fonts.google.com/). Czcionki internetowe są przesyłane do pamięci podręcznej przeglądarki podczas wywoływania strony, aby można je było używać do wyświetlania. Przesyłane są one na serwer Google, zazwyczaj na serwer w Stanach Zjednoczonych, który śledzi, które strony naszej witryny odwiedzili Państwo. Adres IP przeglądarki urządzenia końcowego odwiedzającego jest również przechowywany przez Google. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych Google lub nie zezwala na dostęp, tekst zostanie wyświetlony czcionką domyślną.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby czcionki nie były pobierane z serwerów Google (np. instalując dodatki takie jak NoScript lub Ghostery dla przeglądarki Firefox) lub uzyskać informacje na temat polityki prywatności Google Fonts, proszę odwiedzić:

https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy

Ogólne informacje na temat ochrony danych dostępne są w Centrum Prywatności Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=en-EN

 

Wtyczki społecznościowe

Nasza witryna korzysta z tzw. wtyczek społecznościowych ("wtyczki") dostarczanych przez sieci społecznościowe Facebook, Google+ oraz usługę mikroblogową Twitter. Usługi te są świadczone przez Facebook Inc, Google LLC oraz Twitter Inc. ("Dostawcy").

Facebook jest obsługiwany przez firmę Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wygląd można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins?locale=en_US

Gdy odwiedzają Państwo stronę naszej witryny zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka, Google lub Twittera. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z odpowiedniego dostawcy do Państwa przeglądarki i integrowana na stronie. Poprzez integrację wtyczek Dostawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie mają Państwo profilu lub nie są obecnie zalogowani. Te informacje (w tym adres IP) są przekazywane bezpośrednio z Państwa przeglądarki na serwer odpowiedniego dostawcy w USA i przechowywane tam.

Jeśli są Państwo zalogowani do jednej z usług, Dostawcy mogą bezpośrednio przypisać odwiedziny na naszej witrynie do Państwa profilu na Facebooku, Google+ lub Twitterze. Jeśli wchodzą Państwo w interakcje z wtyczkami, na przykład klikając przycisk "Lubię to", "+1" lub "Twitter", odpowiednie informacje również są przesyłane bezpośrednio na serwer Dostawców i tam przechowywane. Informacje są także publikowane w sieci społecznościowej lub na Państwa koncie na Twitterze i wyświetlane Państwa kontaktom.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsza obróbka i wykorzystanie danych przez Dostawców, a także Państwa odpowiednie prawa i opcje konfiguracyjne w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Dostawców.

Polityka prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/policy.php

Polityka prywatności Google: https://developers.google.com/+/web/policies

Polityka prywatności Twittera: https://twitter.com/en/privacy

Jeśli nie chcą Państwo, aby Google, Facebook lub Twitter bezpośrednio łączyły zebrane dane za pośrednictwem naszej witryny z Państwa profilem w odpowiedniej usłudze, muszą Państwo się wylogować z odpowiedniej usługi przed odwiedzeniem naszej witryny. Można także całkowicie zablokować ładowanie wtyczek za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą blokady skryptów "NoScript" (https://noscript.net/).

Facebook Pixel

Korzystamy z "piksela konwersji" lub "piksela akcji odwiedzającego" firmy Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Wywołując ten piksel za pośrednictwem swojej przeglądarki, Facebook może zobaczyć, czy reklama na Facebooku była skuteczna, na przykład czy doprowadziła do transakcji online. W związku z tym otrzymujemy tylko dane statystyczne od Facebooka bez odniesienia do konkretnej osoby. Dzięki temu możemy mierzyć skuteczność reklam na Facebooku w celach statystycznych i badawczych. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy jesteś zalogowany na Facebooku.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności Facebooka na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na użycie piksela konwersji, odwiedź stronę: https://www.facebook.com/ads/preferences?entry_product=ad_settings_screen&tab=ads.

Śledzenie konwersji na LinkedIn

Na naszej stronie internetowej korzystamy z technologii analizy i śledzenia konwersji sieci społecznościowej LinkedIn Inc. („LinkedIn”). Dzięki temu możemy oceniać kampanie i zbierać informacje o osobach odwiedzających witrynę, które mogły dotrzeć do nas za pośrednictwem naszych kampanii na LinkedIn. LinkedIn udostępnia nam także zbiorcze i anonimowe raporty dotyczące aktywności reklamowej oraz informacje o sposobie interakcji użytkownika z naszą witryną. Więcej informacji na temat ochrony danych w LinkedIn można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.Możesz odrzucić analizę Twojego zachowania podczas korzystania z LinkedIn i wyświetlanie zainteresowań- oparte na rekomendacjach („Rezygnacja”); kliknij pole „Zrezygnuj z LinkedIn” (dla członków LinkedIn) lub „Zrezygnuj” (dla innych użytkowników) pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Sieć dostarczania treści Cloudflare

Korzystamy z sieci dostarczania treści (CDN) dostarczanej przez Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Cloudflare posiada certyfikat zgodności z Umową Tarczy Prywatności i tym samym gwarantuje zgodność z europejskim prawem o ochronie danych. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active). Sieć dostarczania treści (CDN) to sieć rozproszonych regionalnie i połączonych serwerów, które współpracują ze sobą w celu zapewnienia szybkiego dostarczania treści internetowych, zwłaszcza dużych plików multimedialnych.

Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności Cloudflare: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/. 

Integracja filmów z YouTube

W celu integracji filmów nasza strona internetowa korzysta z usług dostawcy YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, reprezentowanego przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. ("Youtube").

Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez YouTube, a także Twoich praw i możliwości ustawień w zakresie ochrony Twojej prywatności znajdziesz w informacjach o ochronie danych YouTube dotyczących integracji z YouTube pod adresem https://policies .google.com/privacy

Rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated 

 

Integracja filmów Vimeo

Na naszej stronie internetowej integrujemy filmy wideo z platformy „Vimeo” dostawcy Vimeo Inc., Uwaga: Dział prawny, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Polityka prywatności: https://vimeo.com/privacy.

Możliwe jest, że Vimeo będzie korzystać z Google Analytics i można zapoznać się z polityką prywatności (https://policies.google.com/privacy) i możliwościami rezygnacji z Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ?hl=en) lub ustawieniami Google dotyczącymi wykorzystania danych w celach marketingowych (https://adssettings.google.com/).

HubSpot

Nasza strona korzysta z HubSpot. HubSpot to oprogramowanie firmy HubSpot Inc., USA. Oprogramowanie służy do celów marketingu przychodzącego i pomaga nam optymalizować naszą ofertę marketingową i internetową, między innymi za pomocą danych statystycznych i ocen zarejestrowanych zachowań użytkowników. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies. Możesz w każdej chwili uniemożliwić przechowywanie plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki lub usunąć zapisane wcześniej pliki cookies. W przypadku zablokowania plików cookies zwracamy uwagę, że pełne wykorzystanie niektórych usług dostępnych na naszej stronie może okazać się niemożliwe. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i Warunkach korzystania HubSpot pod adresem https://legal.hubspot.com/terms-of-service i https://legal.hubspot.com/privacy-policy. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby informacje o Państwa wizytach były wykorzystywane do opisanych celów, mają Państwo możliwość poinformowania nas o tym drogą e-mailową lub pocztową.

Hotjar

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy sieci Hotjar firmy Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. to europejska firma z siedzibą na Malcie (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe, Tel.: +1 (855) 464-6788).

Narzędzie to pozwala śledzić ruchy na stronach internetowych, na których wykorzystywany jest Hotjar (tzw. mapy cieplne). Możesz na przykład zobaczyć, jak daleko użytkownicy przewijają oraz które przyciski klikają i jak często. Ponadto narzędzie umożliwia także uzyskanie informacji zwrotnej bezpośrednio od użytkowników serwisu. Przede wszystkim usługi Hotjar mogą poprawić funkcjonalność witryny internetowej opartej na Hotjar, czyniąc ją bardziej przyjazną dla użytkownika, cenniejszą i łatwiejszą w użyciu dla użytkowników końcowych.

Możemy jedynie śledzić, które przyciski zostały kliknięte, historię myszy, zachowanie podczas przewijania, rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia i informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (tylko kraj) i preferowany język wyświetlania naszej witryny. Obszary stron internetowych, na których wyświetlane są dane osobowe Ciebie lub osób trzecich, są automatycznie ukrywane przez Hotjar i dlatego nie można ich w żadnym momencie prześledzić. Aby wykluczyć możliwość bezpośrednich odniesień osobistych, adresy IP są zapisywane i przetwarzane wyłącznie anonimowo. Hotjar może korzystać z różnych usług stron trzecich, takich jak Google Analytics i Optimize. Usługi te mogą gromadzić dane osobowe przesyłane przez Twoją przeglądarkę w kontekście żądań stron internetowych. W tych wyjątkowych przypadkach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO, przetwarzanie to odbywa się na podstawie Twojej zgody w celu analizy statystycznej zachowań użytkowników w celach optymalizacji i analiz.

Hotjar oferuje każdemu użytkownikowi możliwość uniemożliwienia korzystania z narzędzia Hotjar za pomocą nagłówka „Do Not Track”, dzięki czemu nie są rejestrowane żadne dane osobowe dotyczące wizyty na danej stronie internetowej. Jest to ustawienie obsługiwane przez wszystkie popularne przeglądarki w aktualnych wersjach. W tym celu Twoja przeglądarka wysyła do Hotjar żądanie z informacją o wyłączeniu śledzenia danego użytkownika. Jeśli korzystasz z naszych stron internetowych za pomocą różnych przeglądarek/komputerów, musisz ustawić nagłówek „Do Not Track” oddzielnie dla każdej z tych przeglądarek/komputerów.

Gdy odwiedzasz witrynę internetową opartą na Hotjar, możesz w dowolnym momencie uniemożliwić Hotjar gromadzenie Twoich danych osobowych, przechodząc do strony rezygnacji Hotjar https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/ i klikając dezaktywuj Hotjara.

Więcej informacji na temat Hotjar Ltd. i narzędzia Hotjar można znaleźć na stronie: https://www.hotjar.com

Politykę prywatności Hotjar Ltd. znajdziesz pod adresem: https://www.hotjar.com/privacy/

 

9. RÓŻNE

abas Software GmbH i jej firmy partnerskie zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiana taka obowiązuje niezwłocznie po jej opublikowaniu. Prosimy o okresowe zapoznawanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych, aby upewnić się, że są Państwo świadomi aktualnych przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji poufnych. Stałe korzystanie ze stron internetowych abas Software GmbH i odwiedzanie ich oznacza, że zgadzasz się z postanowieniami niniejszego oświadczenia o ochronie danych (z zastrzeżeniem zmian).

Zaktualizowano w listopadzie 2022 r.